Друштвото за услуги, трговија и производство Џико Инженеринг Трајче, Горан и Игорче ДОО Скопје  е основано на 10.02.1999 год. со  приоритетна дејност Завршни работи во градежништвото.              
          Друштвото е оформено со приватен капитал, основачи се Трајче Џиковски, Игорче Џиковски и Горан Џиковски кој е во својство на управител.

            Џико Инженеринг се занимава со изведба и продажба на станови., изведба на градежно-занаетчиски работи, монтажа на гипскартон и спуштени плафони, инсталациони и ...